UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn

UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn

Statut UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn

STATUT

UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

„UKS DEBIUT DZIESIĄTKA OLSZTYN”

przy Szkole Podstawowej Nr 10 im. Władysława Broniewskiego

w OLSZTYNIE

 

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§1

Uczniowski Klub Sportowy „UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn”, zwany dalej „Klubem”, jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków szachów.

§2

 1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Klubu jest Miasto Olsztyn.

§3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 715 ze zm.) i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§4

 1. Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.
 2. Klub jest dobrowolną, samodzielną organizacją sportową działającą w oparciu o zrzeszonych w niej członków.

§5

Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych i ogólnopolskich związków sportowych.

§6

Klub może używać pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II
Cel i środki działania

§7

Celem Klubu jest:
1) planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
2) angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
3) tworzenie warunków do uprawiania wszelkich form aktywności fizycznej i podnoszenia poziomu sportowego ze szczególnym uwzględnieniem szachów,
4) organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
5) upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz promocji zdrowia,
6) organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
7) organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego powiązanych z imprezami szachowymi,
8) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,
9) podejmowanie innych przedsięwzięć będących celowymi dla realizacji działalności statutowej.

§8

Klub realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i zajęć sportowych,
2) prowadzenie szkolenia sportowego o profilu szachowym dla dzieci i młodzieży,
3) organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
4) uczestnictwo w imprezach sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek szachowych,
5) upowszechnianie uprawiania dyscyplin sportowych,
6) organizowanie i uczestnictwo w różnego rodzaju sekcjach i zespołach o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym,
7) organizowanie i uczestnictwo w zlotach, festynach, turniejach, konkursach oraz innych imprezach masowych w zakresie kultury fizycznej, a w szczególności w organizowanych rozgrywkach szachowych,
8) organizację i prowadzenie obozów sportowo-rekreacyjnych w celu podniesienia umiejętności gry w szachy,
9) prowadzenie kursów i szkoleń dla instruktorów i sędziów szachowych,
10) podejmowanie innych przedsięwzięć, które okażą się celowe dla realizacji działalności statutowej.

§9

 1. Działalność, o której mowa w § 8 może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako odpłatna. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje każdorazowo Zarząd Klubu.
 2. Dochód z odpłatnej działalności Klubu służy wyłącznie realizacji celów statutowych określonych w § 7.

§10

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem Szkoły, władzami samorządowymi, sportowymi i innymi klubami sportowymi oraz stowarzyszeniami.

§11

 1. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców zawodników.
 2. Do prowadzenia swych spraw Klub może zatrudnić pracownika.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§12

Członkowie Klubu dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.

§13

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie, rodzice, nauczyciele i wszyscy sympatycy szachów, którzy złożą pisemną deklarację, wpłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
 2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Klubu i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu Klubu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Małoletni poniżej 16 lat, mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Klubu, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz klubu. Jeżeli jednak Klub zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybieranymi.
 4. Członkami Klubu w pierwszej kolejności mogą zostać dzieci oraz rodzice związani z SP 10 w Olsztynie,
 5. W szczególnych przypadkach, ze względu na dobro Klubu, mogą zostać członkami również uczniowie z innych szkół, o ile przynależność taką zatwierdzi Zarząd klubu.

§14

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z zastrzeżeniem § 13 pkt. 2-3.
2) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
3) uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
4) korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu.
5) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§15

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową dla Klubu.

§16

Członkowie wspierający mają prawo do:
1) uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym,
2) zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,
3) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§17

Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy:
1) branie czynnego udziału w działalności Klubu,
2) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu,
3) godne reprezentowanie barw Klubu,
4) płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

§18

 1. Godność Członka Honorowego może być nadana osobie fizycznej lub prawnej, która wniosła szczególne zasługi dla rozwoju Klubu.
 2. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie.
 3. Członek Honorowy zwolniony jest z opłacania składki członkowskiej.
 4. Członek Honorowy ma wszelkie prawa Członków Zwyczajnych, oprócz czynnego i biernego prawa wyborczego.

§19

 1. Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
  1) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,
  2) śmierć członka,

3) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,
b) niebrania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 1 roku,
c) działania na szkodę Klubu,
d) zalegania ze składkami za okres 1 roku.
4) rozwiązanie się Klubu,

 1. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje w terminie 30 dni odwołanie do Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
 2. Osoba, która przestała być członkiem Klubu, zobowiązana jest zwrócić legitymację, oddać wypożyczony sprzęt oraz uregulować inne zobowiązania wobec Klubu.

ROZDZIAŁ IV
Władze Klubu

§20

 1. Władzami Klubu są:
  1) Walne Zebranie Członków
  2) Zarząd
  3) Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja władz trwa 4 lata.
 3. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków.
 4. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów.

§21

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
  a) z własnej inicjatywy,
  b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  c) na wniosek co najmniej 1/3 ogółu członków.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż w terminie 30 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§22

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
  2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
  3) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
  4) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  5) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
  6) uchwalanie zmian statutu,
  7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków,
  8) podejmowanie uchwał w kwestii rozwiązania Klubu oraz przeznaczenia majątku likwidowanego Klubu,
  9) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów,
 2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§23

 1. Zarząd Klubu składa się z 3 do 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
 2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
 4. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes. Prezes pełni również funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Klubu.
 5. Zasady zwoływania posiedzeń oraz pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez tę władzę.

§24

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:
1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
3) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
4) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
5) przyjmowanie i skreślanie członków,
6) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7)składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§25

 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§26

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
  1) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
  2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
  3) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  4) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

5) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodności z prawem lub Statutem, bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§27

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§28

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu według liczby uzyskanych głosów na Walnym Zebraniu Wyborczym. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

ROZDZIAŁ V
Wyróżnienia i kary

§29

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu

§30

 1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu – Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania następujących kar:
  1) upomnienia,
  2) nagany,
  3) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
  4) wykluczenia z Klubu.
 2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków o ukaraniu jest ostateczna.

ROZDZIAŁ VI
Majątek i fundusze Klubu

§31

 1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Majątek ten przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 3. Środki finansowe i fundusze na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:
  1) składek członkowskich oraz opłat wpisowych,
  2) darowizn, zapisów i spadków,
  3) dotacji z organów rządowych i samorządu terytorialnego,
  4) majątku Klubu,
  5) dobrowolnych wpłat rodziców,
  6) dochodów ze sprzedaży majątku,
  7) innych wpływów.

§32

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw, wymagane są podpisy dwóch Członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

ROZDZIAŁ VII
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§33

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§34

 1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb i sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.
UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn